MEKTEP İSTANBUL PROJESİ

PROJENİN AMACI

Dünyanın farklı bölgelerinde değişik tarihlerde devam eden çatışmalar ve savaşlar, milyonlarca insanı yerinden yurdundan göçe mecbur bırakmıştır. Türkiye, dünyadaki son gelişmeler ve ülkenin sosyoekonomik gelişiminin meydana getirdiği yeni şartlar nedeniyle bir yandan “göç alan” diğer yandan ise gelen göçmenlere “geçiş alanı” oluşturan bir ülke konumundadır. Bu bağlamda ülkemiz daha kalıcı bir göçmen nüfusa ev sahipliği yapar hâle gelmiştir.

Dünya genelinde sürekli artış gösteren göç eden çocuk nüfusunun özellikle dil sorunu yaşadığından eğitim sisteminin dışında kaldığı da görülmektedir. Bu nedenle İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bu güçlüklerin üstesinden gelmeyi başarmak bu çocukların eğitime kazandırılması ile birlikte toplumsal entegrasyonunun sağlanmasına katkı sunmak hayati derecede önemlidir.

Projemiz, ilimizde ağırladığımız misafirlerimiz konumundaki mültecilerin tespit edilip tanınmasını ve buna yönelik veri tabanı oluşturulması bakımından önemli. Onların adres durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda uygun eğitim ve öğretim kurumlarına yönlendirilmesi de hayati. Bu kapsamda Türkçe öğrenmelerini, okul devamsızlıklarının asgari düzeye indirilmesini, maddi sıkıntıları konusunda desteklenmelerini, kültürümüzü tanımalarını, sosyalleşmelerini, savaşın etkilerinin en aza indirgenmesi projemizin gerekçesini oluşturmaktadır. Onların toplumsal entegrasyonlarına katkı sunacak olan projemiz aynı zamanda kültürümüzü ve dilimizi öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerimizle velilerimizin başka ülkelere iltica ettikleri durumlarda bile birer kültür elçimiz olmasını da sağlayacaktır.

PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/ KURULUŞLAR

 • İstanbul Valiliği
 • İl Millî Eğitim Müdürlüğü
 • İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
 • Geçici Eğitim Merkezleri
 • Bünyesinde mülteci öğrenciler bulunduran ortaöğretim kurumları
 • Sivil Toplum Kuruluşları

PROJENİN KAPSAMI

Projemiz, Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumlarında öğrenim gören mülteci öğrencileri kapsamaktadır.

UYGULAMA SÜRESİ

Proje, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında uygulanacaktır.

Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesi

Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesi ile hedef ve amaçlar ayrıca proje takvimi aşağıda belirtilmiştir.

PROJENİN AMACI

Proje ile kültürümüzün en güzel motiflerinden halk oyunlarımızın ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilerimize tanıtılması ve sevdirilmesi, öğrencilerimizin müzik ve sporla ilgilenmesine teşvik edilmesi, dostluk, arkadaşlık, sorumluluk,  kendini tanıma, kendine güven ve estetik değer gibi karakter özelliklerinin kazanılması amaçlanmaktadır. Ayrıca kritik düşünme, problem çözümü ve bu amaçlara yönelik iş birlikçi çalışılması gerektiğini öğrenme gibi akademik ve kişisel becerilerinin geliştirilmesine imkân sağlanması, sportif faaliyetler ile öğrencilere sağlıklı aktivite alışkanlığı kazandırılması ve en uygun fiziksel kapasiteyi hayat boyu devam ettirerek koruması hedeflenmektedir.

PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/ KURULUŞLAR

 • İstanbul Valiliği
 • İl Millî Eğitim Müdürlüğü
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
 • Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri
 • Sivil Toplum Kuruluşları

PROJENİN KAPSAMI

Proje İstanbul’daki ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerindeki tüm okullarda uygulanacaktır.

UYGULAMA SÜRESİ

Proje, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında uygulanacaktır.

Trafik Güvenliği 4. Sınıf 2018 – 2019

Trafik Güvenliği 4. Sınıf 2018 – 2019

Bir yolcu taşıtı tasarlayınız. Tasarladığınız yolcu taşıtının özelliklerini anlatınız.

1. Tasarladığım araç karla mücadele aracı.Kış aylarında yolların karla kaplı olmasından dolayı araçlar kaza yapıyor.Tasaladığım araç günümüzdeki karla mücadele araçlarından farklı olarak jeotermal kaynaklardan alınan sıcak suyu karla kaplı yollara sıkarak karları eritecek.

Uçak Kazalarında Ölümü Sonlandıran Teknoloji ve Tasarım

Sert Ünsüzlerin Yumuşaması, Sert Ünsüzlerin Yumuşaması Nedir?

Sert Ünsüzlerin Yumuşaması, Sert Ünsüzlerin Yumuşaması Nedir?

 

 

Sert Ünsüzlerin Yumuşaması kuralını öğrenmeden öncesinde mutlaka alfabemizdeki 29 harfin 8 tane ünlü ve 21 tane ünsüz harf olarak ikiye ayrıldığını bilmemiz gerekir. 21 tane ünsüz harfte kendi arasında Sert ünsüzler ve Yumuşak ünsüzler olarak ikiye ayrılmaktadır.Sert ünsüzleri FISTIKÇIŞAHAP taki ünsüzler olduğunu unutmayalım.

ÜNSÜZLERİN ÖZELLİKLERİ Şunlardır:

Alfabemizde 21 ünsüz vardır

8 Tanesi sert ünsüz,13 tanesi yumuşak ünsüzdür

8 Tanesi süreksiz ,13 tanesi sürekli ünsüzdür

Sert ünsüzleri bulmak için FISTIKÇIŞAHAP sözcüğünün ünsüzlerine bakarak kolayca aklımızda tutabiliriz.

 

 

 

Türkçemizde sözcüklerin sonlarında bulunan ( p,ç,t,k) sert ünsüz harfleri, ünlü harflerle başlayan bir ek aldıklarında yumuşayarak (b,c,d,g,ğ) ye dönüşür. Bu kurala SERT ÜNSÜZLERİN YUMUŞAMASI denir.

 

 

ekmek ekmeği,
kitap kitabım
tüfek tüfeği,
borç borcum,
dolap dolabın,
kalp kalbi,
kurt kurdun,
çocuk çocuğu,
senet senedin
denk dengim,
renk rengi,
kepenk kepengi
ağaç ağaca,